BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 22 listopada 2019 r.

imieniny: Cecylia, Jonatan

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Wniosek o wydanie dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenia decyzje środowiskowe » Wniosek o wydanie dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

wielkość tekstu:A | A | A

Oleśnica, dnia 24.09.2009r.

Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

tel. (0-41) 377 40 36

Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

tel. (0-41) 377 40 36

 

W N I O S E K

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

dla przedsięwzięcia polegającego na

 

Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników małej retencji wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych – etap I.

 

realizowanego w Oleśnicy na działkach o numerach ewidencyjnych: 

            188/2, 233/4, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 383, 1177, 1277/2, 1278/5, 1579

oraz mogącego oddziaływać na działki o numerach ewidencyjnych:

            233/11, 239, 240, 241, 366, 368, 369/1, 370/1, 371/1, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 384, 1277/1, 1279, 1280, 1581, 1582

 

„Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla powyższego przedsięwzięcia”.

 

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ mgr Leszek Juda

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do wniosku z dnia 24.09.2009r.

o wydanie decyzji środowiskowej

 

Wnioskodawca:

Gmina Oleśnica

 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art.3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

 

 

polegającego na:

 

„Zagospodarowaniu terenu wokół zbiorników małej retencji wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych.”

 


1.RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika małej retencji wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych. Przedmiotowa inwestycja obejmuje trzy główne obszary: w obrębie rynku, wokół zbiornika małej retencji oraz na terenie przedszkola samorządowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 188/2, 233/4, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 383, 1177, 1277/2, 1278/5 i 1579  oraz  mogące oddziaływać na działki o numerach ewidencyjnych 233/1,239,240,241,366,368,369/1,370/1,371/1,372,373,375,376,377, 378,379,382,384,1277/1, 1279,1280,1581,1582 w miejscowości Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.

Teren poddany rewitalizacji znajduje się w centralnej części wsi i otoczony jest ze wszystkich stron istniejącą zabudową mieszkalną i usługową. Teren w sąsiedztwie rynku oraz wokół zbiornika wodnego jest ogólnodostępny, nieogrodzony. Teren przedszkola jest ogrodzony. Istniejące wjazdy i wejścia od strony północnej. Teren wokół zbiornika wodnego jest niezagospodarowany i nie ogrodzony.

Ilości niezbędnych surowców (piasek, żwir, woda, cement) i materiałów określone zostaną na etapie projektu wykonawczego, w przedmiarze robót.

W czasie realizacji robót nastąpi czasowa ingerencja w powierzchnię ziemi. Jednak po zakończeniu prac budowlanych tereny zielone zostaną przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

Dzięki odwodnieniu ulic rynku oraz placu PKS inwestycja korzystnie wpłynie na środowisko naturalne. Podobnie korzystny wpływ na środowisko naturalne będzie miało uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, w tym dokonane na podstawie projektu cięcia sanitarne.

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu

Tereny, na których realizowana będzie inwestycja to głównie tereny działek należących do gminy Oleśnica. Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi ok. 3,60ha.

Wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejącej zieleni prowadzone będą wyłącznie ręcznie. Nadmiar ziemi zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez inwestora.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładanie się oddziaływań

Nie występuje kumulowanie oddziaływań.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych

W ramach przedmiotowej inwestycji będą wykorzystywane zasoby naturalne, tj. żwir, piasek, woda w ilościach niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Podczas realizacji inwestycji używane będą maszyny i urządzenia budowlane (koparki, spycharki, wywrotki, pompy itp.) emitujące okresowe uciążliwości np. kurz, hałas. Będą to uciążliwości chwilowe, występujące jedynie w ciągu dnia.

2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni – stan istniejący

 

Razem

 

Powierzchnia całkowita

35 748m2

100,0%

Pow. biologicznie czynna

27 009m2

75,6%

Pow. utwardzone

6 978m2

19,5%

Pow. zabudowy budynków istniejących

1 761m2

4,9%

 

Zestawienie powierzchni – stan projektowany

 

Razem

 

Powierzchnia całkowita

35 748m2

100,0%

Pow. biologicznie czynna

26 527m2

74,2%

Pow. utwardzone

7 440m2

20,9%

Pow. zabudowy budynków istniejących

1 761m2

4,9%

Pow. zabudowy projektowanej altany

20m2

0,0%

 

Podane w powyższym zestawieniu powierzchnie są szacunkowe i mogą ulec zmianie ze względu na korekty projektowe na etapie projektu budowlanego oraz na skutek uaktualnienia przez uprawnionego geodetę map projektowych.

Szata roślinna:

RYNEK: W obrębie rynku występuje sporo zadbanej zieleni wysokiej, w szczególności sporo cennych okazów drzew. Są to głównie:

- Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

- Robinia biała (Robinia pseudoacacia)

- Wierzba plącząca (Salix x sepulcralis)

- Lipa holenderska 'Pallida' (Tilia x europea 'Pallida')

- Wiąz pospolity (Ulmus minor)

- Klon jesionolistny (Acer Negundo)

- Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

- Klon pospolity ( Acer platanoides)

     Liściaste  drzewa wysokie są w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, są pielęgnowane i zdrowe. W złym stanie są jedynie dwa okazy Jarzębu pospolitego, które należy usunąć ze względów sanitarnych. Pojawiają się również drzewa owocowe (grusze i śliwy) oraz  krzewy liściaste (róże, bukszpan wieczniezielony). W dużej ilości występuje żywopłot strzyżony, formowany z Ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare). Jest on w bardzo dobrym stanie.

       Pojawia się również dużo nowych nasadzeń, w których przeważają gatunki iglaste, pojawiają się jałowce, żywotniki i sosny w rożnych gatunkach i odmianach, rośliny te są w dobrym stanie, jednak posadzone są dosyć gęsto, bez przemyśleń kompozycyjnych. Dosadzono również ozdobne gatunki wierzb. Są to głównie rośliny młode.

W ramach przedmiotowej inwestycji proponuje się uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie zabiegów sanitarnych, przesadzenie młodych egzemplarzy drzew i krzewów iglastych w inne miejsce, w celu oczyszczenia kompozycji. Zaleca się zachowanie cennych drzew.

         Na rynku występuje również dużych rozmiarów klomb, zlokalizowany wokół figurki Matki Bożej.  W klombie przeważają gatunki bylin i roślin jednorocznych, pojawiają się również róże. Klomb jest zaniedbany i należy się zastanowić nad celowością jego istnienia w takiej formie.

   

ZBIORNIK WODNY: Teren nad stawem nie jest porośnięty przez cenną roślinność.  Teren jest otwarty a roślinność, która się tutaj pojawia ma charakter przypadkowy. Nie występują cenne, ozdobne gatunki drzew ani krzewów.  Sporadycznie występują:

- brzoza brodawkowata (Betula pendula)

- wierzba

- drzewa i krzewy owocowe - śliwa, wiśnia, jabłoń rajska, krzewy porzeczki

- sosny

Nad woda występuje roślinność typowa dla siedliska wodnego - tatarak, trawy nadwodne. W dużych skupinach pojawiają się topola biała, wierzby oraz krzewy owocowe - głównie śliwa. Zieleń ma charakter nieuporządkowany i przypadkowy.

      Proponuje się oczyszczenie terenu z samosiejek i drzew i krzewów owocowych. Zachowanie cennego drzewa - brzoza.

 

PLAC ZABAW: Teren jest mocno zaniedbany, występują chwasty, bardzo wysokie pokrzywy, samosiejki tworząc razem gąszcz trudny do przebycia. Brak na terenie cenny odmian i gatunków drzew i krzewów ozdobnych. Pojawiają się gatunki wierzb, brzozy, topoli.

W części terenu pojawiają się strzyżone żywopłoty z Ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare). Są one w dobrym stanie fitosanitarnym. Na terenie występują również gatunki owocowe (śliwa i jabłoń ozdobna) oraz sporadycznie drzewa iglaste: sosny i świerki.

Teren wymaga gruntownej pielęgnacji, sugeruje się oczyszczenie terenu z chwastów, pokrzyw i samosiejek.  Proponuje się aranżację zieleni typowej dla placów zabaw.

Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej wraz z projektem gospodarki zielenią oraz projektem zieleni (w tym kolizje istniejącej zieleni z projektem) znajdzie się w projekcie budowlano - wykonawczym wykonanym przez Studio-MK Meks i Wspólnicy Sp.J.

Sposób wykorzystania terenu:

Teren objęty opracowaniem w całości przeznaczony jest pod ogólnodostępną zieleń parkową z funkcją rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców, drogami dojazdowymi, chodnikami i parkingami. Sposób jego wykorzystania pozostanie bez zmian.

3.USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWEGO ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY ISTNIEJĄCYM UŻYTKOWANIU TERENU, ZDLONOŚCI SAMOCZYSZCZENIA SIĘ ŚRODOWISKA I ODNAWIANIA SIĘ ZASOBÓW NATURALNYCH, WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH

uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

      Na terenie planowanej inwestycji znajduje się zbiornik wodny o charakterze stałym.

b) obszary wybrzeży

      Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

      Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary górskie lub leśne.

d) obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone

      Standardy jakości środowiska nie są przekroczone i nie zostaną przekroczone w związku z planowaną inwestycją.

e) obszary przylegające do jezior

      Nie występują.

f) gęstość zaludnienia

      46 osób na 1km2.

4. RODZAJ TECHNOLOGII

Zakres opracowania obejmuje: gospodarkę zielenią, wymianę nawierzchni istniejących ciągów pieszych, budowę nowych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowę odwodnienia oraz wymianę nawierzchni istniejącej ulicy Rynek i placu przed przystankiem PKS, całkowitą wymianę oświetlenia parku, budowę oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego, budowę placu zabaw oraz wymianę elementów małej architektury, budowę altany ogrodowej, budowę miejsc parkingowych o łącznej powierzchni ok. 400m2, zapewnienie dostępu do budynku ośrodka zdrowia poprzez budowę podjazdu dla niepełnosprawnych lub dźwigu osobowego, remont elewacji ośrodka zdrowia, renowację figurki Matki Boskiej.

5.WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w sposób pozwalający na jej etapowanie i wariantowanie. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na konieczność wykonania WSZYSTKICH prac ziemnych w pierwszym etapie, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia nawierzchni alejek, czy projektowanej zieleni.

Ewentualne dopuszczalne etapowanie inwestycji:

  1. Działania w rejonie Rynku:

- wymiana i uzupełnienie oświetlenia

- wymiana nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Rynek i placu przy przystanku PKS

- wymiana nawierzchni alejek w parku

- wymiana elementów małej architektury

- renowacja figurki Matki Boskiej

- zagospodarowanie zieleni

  1. Działania w rejonie stawu:

- montaż oświetlenia

- budowa chodników

- remont elewacji budynku ośrodka zdrowia wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych

- montaż elementów małej architektury

- zagospodarowanie zieleni

  1. Budowa placu zabaw

- montaż oświetlenia

- budowa altany ogrodowej

- utworzenie miejsc parkingowych

- wyposażenie placu zabaw

Kategoria główna artykułu to: Obwieszczenia decyzje środowiskowe.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: . Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2009-09-28 08:50:51.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2009-09-28 08:50:51.
czytano: 1072 razy, id: 1107
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019