BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 27 maja 2018 r.

imieniny: Jana, Juliusza

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA

Strona główna » Ogłoszenia o naborze » NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA

wielkość tekstu:A | A | A

 


WÓJT GMINY OLEŚNICA

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektor

W RFERACIE FINANSOWYM W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY


Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  1. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  2. Ukończone studia wyższe ,

  1. Umiejętność pracy w zespole.

  1. Nieposzlakowana opinia.

  1. Preferowane będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.


Wymagania dodatkowe:


1. Dobra znajomość zagadnień z zakresu: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

2. Znajomość programów: POGRUN, WIP, EGRUN.


Od kandydata oczekuje się:

  • samodzielności i zdolności analitycznego myślenia,

  • komunikatywności i odpowiedzialności,

  • umiejętności dobrej organizacji pracy.


Zakres wykonywania zadań na stanowisku, w szczególności:

1.Przygotowanie projektów uchwał rady w sprawach opłat i podatków.

2.Wymiar, ustalenie i pobór zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych i opłat od środków transportowych.

3.Prowadzenie spraw związanych z ulgami podatkowymi dotyczącymi zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy.

4.Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

5.Prowadzenie kontroli podatkowej.

6.Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej.

7.Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ordynacji podatkowej.

8.Prowadzenie księgowości podatkowej

9.Sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

10.Wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatków i opłat od środków transportowych.

11.Terminowe i wyczerpujące załatwienie wpływających od ludności podań, skarg, wniosków i odwołań oraz przyjmowanie interesantów w sprawach podatków i opłat.

12.Przestrzeganie przepisów obowiązujących zasad BHP, organizacji i dyscypliny pracy.Wymagane dokumenty i oświadczenia:


- życiorys /CV/,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających

doświadczenie zawodowe,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione

umyślnie,


wszystkie ww. Dokumenty winny być podpisane przez kandydata.


List motywacyjny, szczegółowe CV

/z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być

opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z póz. zm/ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1593 z póz .zm/.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu na adres ul. NADSTAWIE 1 ,28-220 OLEŚNICA lub pocztą /decyduje data wpływu do Urzędu/ z dopiskiem:


Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Oleśnicy”


w terminie do 27 grudnia 2012 roku do godz.12ºº włącznie.


Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminy.com.pl/olesnica oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Oleśnicy.


Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

                                                                             Wójt

                                                                   mgr Leszek Juda


Oleśnica , dnia 11.12.2012r.

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia o naborze.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: WJT GMINY OLENICA. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:05:11.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2012-12-11 13:05:11.
czytano: 1359 razy, id: 1209
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018