BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 28 września 2020 r.

imieniny: Libusz, Wacław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317fod km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce

 

                                                                                                                            Oleśnica, 27.05.2013r.

BKŚ.I.271.3.2013

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317 od km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce”

 

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY

PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ

 

 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy (na podstawie pisma z dn. 24.05.2013r.) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1”, dokonał wyboru oferty, która uzyskała największą liczbę punktów spośród pozostałych złożonych ważnych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp. z o.o. w Opatowie

ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów

 

Cena wybranej oferty: 286 980,50 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 50/100).

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                                      /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2013-05-27.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:49:12.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2013-05-27 14:49:12.
czytano: 2557 razy, id: 1308
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020