BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Przebudowa drogi gminnej nr 1549006 w miejscowości Podlesie

Strona główna » Archiwum przetargów » Przebudowa drogi gminnej nr 1549006 w miejscowości Podlesie

wielkość tekstu:A | A | A

Zamawiający: Urząd Gminy w Oleśnicy

Adres: ul. Nadstawie 1
28-220
Oleśnica

Kontakt: tel. 041 377 40 36,, fax. 041 377 40 36
e-mail: ug@olesnica.realnet.pl
WWW: www.olesnica.swietokrzyskie.info

Numer ID: 56

Treść przetargu:

Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony na

Oleśnica: Przebudowa drogi gminnej nr 1549006 w miejscowości Podlesie

Numer ogłoszenia: 185991 - 2008; data zamieszczenia: 08.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 3774009, fax 041 3774036
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.swietokrzyskie.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 1549006 w miejscowości Podlesie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: -wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym gr. śr. 15 cm,
-w-wy profilującej z betonu asfaltowego; w ilości średnio 75 kg/m²,
-w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości w-wy 3 cm,
-uzupełnieniu poboczy materiałem kamiennym śr. 6 cm/m²,
-wykonaniu koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni lub chodników,
-ręcznym wykonaniu warstwy odsączające, zagęszczonej przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm,
-wykonaniu warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm,
-wykonaniu przepustów pod zjazdami z rur betonowe o średnicy 50 cm

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 18.10.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100 złotych)
  2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
  a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
  KBS oddział Oleśnica
  Nr rachunku 75 8591 0007 0160 0000 0042 0014
  Z adnotacją: Wadium - Przebudowa drogi gminnej nr 1549006 w miejscowości Podlesie.
  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  b.gwarancjach bankowych;
  c.gwarancjach ubezpieczeniowych;
  d.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
  3. Wadium wnoszone w pieniądzu - potwierdzenie przelewu (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty) należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 - kserokopię złożonego dokumentu należy dołączyć do oferty. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w pkt. IX
  4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 2. zostanie wykluczony z postępowania. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
  5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:
  a.upłynie termin związania ofertą;
  b.zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
  c.Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.
  6. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:
  a.który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;
  b.który został wykluczony z postępowania;
  c.którego oferta została odrzucona.
  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
  8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
  a.odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
  b.nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  c.zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; [do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające iż profil prowadzenia działalności przez oferenta jest zgodny z przedmiotem zamówienia]. 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; [Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające iż:
  - Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzy roboty budowlane odpowiadające zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia,
  - Wykonawca posiada (ma do dyspozycji) narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, a mianowicie: minimum jedną rozkładarkę masy mineralno bitumicznej, wytwórnię mas bitumicznych, minimum jeden walec stalowy i jeden ogumiony, środki transportowe, minimum jedna koparko- ładowarkę i jedną równiarkę,
  - Wykonawca ma do dyspozycji wykwalifikowany personel: przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnymi z przedmiotem zamówienia i ważne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; [Wykonawca zaakceptuje warunki płatności proponowane przez Zamawiającego, tj. Termin płatności należności Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek. Wykonawca załączy do oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ] 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. [Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w niniejszej specyfikacji, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych załącznik nr 3 niniejszej SIWZ]. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli: - jest niezgodną z ustawą
  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1
  - kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 -wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca - załącznik nr 5. -wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca - załącznik nr 6. C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
  Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2. -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  F. Wykonawca składa harmonogram robót budowlanych stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ

  Powyższe dokumenty należy złożyć dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność przez Wykonawcę lub osobę osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminy.com.pl/olesnica

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

WÓJT

/-/mgr Leszek Juda

W dniu 11.08.2008r. dodano poprawną wersję załącznika nr 9 specyfikacji technicznych. 
WYNIKI

Opublikowano: 2008-08-29 13:18:04

Oleśnica 29.08.2008r.

BK/3410/25/2008

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. z poź zmianami)

 

Zamawiający:

Gmina Oleśnica

28-220 Oleśnica

ul. Nadstawie 1

tel. (041) 377-4036 fax. (041) 377-40-36

      email: ug@olesnica.realnet.pl

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej nr 1549006 w miejscowości Podlesie-Bydłowa”

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Oferta NR 1

Firma  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Adres  ul. Rakowska 40  28-200 Staszów

 

Za cenę ofertową:

166 051,76 z podatkiem VAT

 

 

Uzasadnienie wyboru: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40  28-200 Staszów złożyło ofertę spełniającą wszystkie warunki i wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie, ww. wykonawca zaproponował najniższą cenę w związku z czym oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium zgodnie z SIWZ

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Rakowska 40

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. ul. Racławicka 41b 32-200 Miechów

89,19

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

 

WÓJT

/-/mgr Leszek Juda

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy w Oleśnicy. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik. Data wprowadzenia: 2008-08-08 15:14:05.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Ratusznik. Data publikacji: 2008-08-08 15:24:45.
czytano: 1771 razy, id: 949
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019