BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 22 listopada 2019 r.

imieniny: Cecylia, Jonatan

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Przebudowa ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej Oleśnica

Strona główna » Archiwum przetargów » Przebudowa ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej Oleśnica

wielkość tekstu:A | A | A

Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy

Adres: ul. Szkolna 9
28-220
Oleśnica

Kontakt: tel. 041 377 40 27, fax. 041 377 40 27
e-mail: alicja_kot@wp.pl
WWW: www.olesnica.neostrada.pl

Numer ID: 57

Treść przetargu:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy

ul. Szkolna 9

28-220 Oleśnica

Oleśnica: Przebudowa ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej Oleśnica
Numer ogłoszenia: 249687 - 2008; data zamieszczenia: 03.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy , ul. Szkolna 9, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774027, fax. 041 3774027.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej Oleśnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty związane z przebudową ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej Oleśnica będą polegały na wykonaniu następujących robót: -wykop dla poszerzenia fundamentów pod słupki, -uzupełnienie stóp fundamentowych pod słupki betonowe, -ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych -wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa, -cokół ogrodzenia z cegieł licowane cegłami klinkierowymi równocześnie z wykonaniem cokołu, -słupki ogrodzeniowe o wysokości 1.6 m z cegły klinkierowej, -nakrywy słupków, -nakrywy z elementów ceramicznych cokołu ogrodzenia -ogrodzenie z elementów metalowych ze stali zimnogiętej ze słupkami pośrednimi z rur fi 80 mm i wys. 1,60 m -furtka wysokości 1.60 m szerokości 2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy, -malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych, -malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; [do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające iż profil prowadzenia działalności przez oferenta jest zgodny z przedmiotem zamówienia]. 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; [Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające iż: - Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzy roboty budowlane odpowiadające zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; [Wykonawca zaakceptuje warunki płatności proponowane przez Zamawiającego, tj. Termin płatności należności Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek. Wykonawca załączy do oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ] 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. [Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w niniejszej specyfikacji, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych załącznik nr 3 niniejszej SIWZ]. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli: - jest niezgodną z ustawą - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 -wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca - załącznik nr 5. C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2. -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższe dokumenty należy złożyć dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność przez Wykonawcę lub osobę osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminy.com.pl/olesnica.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy, ul. Szkolna 9, 28-220 Oleśnica, pokój sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2008 godzina 09:30, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy, ul. Szkolna 9, 28-220 Oleśnica, pokój sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

DYREKTOR SZKOŁY

/-/mgr Piotr Strzelecki
WYNIKI

Opublikowano: 2008-10-24 11:04:10

Oleśnica 24.10.2008r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. z poź zmianami)

 

Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy

ul. Szkolna 9

28-220 Oleśnica

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia: Przebudowa ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej Oleśnica 

 

Zamawiający informuje, że do postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

DYREKTOR SZKOŁY

/-/mgr Piotr Strzelecki

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy w Oleśnicy. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik. Data wprowadzenia: 2008-10-03 14:11:34.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Ratusznik. Data publikacji: 2008-10-03 14:42:44.
czytano: 15112 razy, id: 950
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019