BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 22 listopada 2019 r.

imieniny: Cecylia, Jonatan

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce

Strona główna » Archiwum przetargów » Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce

wielkość tekstu:A | A | A

Zamawiający: Gmina Oleśnica

Adres: ul. Nadstawie 1
28-220
Oleśnica

Kontakt: tel. 041 377 40 36,, fax. 041 377 40 36
e-mail: ug@olesnica.realnet.pl
WWW: www.olesnica.swietokrzyskie.info

Numer ID: 99

Treść przetargu:  

Oleśnica: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce
Numer ogłoszenia: 144755 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugolesnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Domu Ludowego oraz budowę boiska sportowego wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem ciągów pieszych w Sufczycach. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Sufczycach obejmuje swym zakresem: - dobudowę fragmentu sali głównej budynku o pow. 7,0 m2, - nadbudowę budynku o 0,96 m, - wymianę konstrukcji dachu wraz z izolacją cieplną i pokryciem, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (WC damski z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz WC męski), - remont instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia oraz gniazd przyłączeniowych, - budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem ścieków sanitarnych, - utwardzenie istniejącego w obrębie działki ciągu komunikacyjnego, - remont ogrodzenia oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Budowa boiska sportowego wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem ciągów pieszych w Sufczycach obejmuje swym zakresem: - budowę boiska do gry w koszykówkę i piłkę siatkową z nawierzchnią poliuretanową o pow. 613,11 m2, - budowę układu komunikacyjnego, - budowę ogrodzenia, - uporządkowanie terenów zielonych, - montaż urządzeń (tablice do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., ławki - 4 szt., kosze - 2 szt.), oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie innych zadań gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - na dzień odbioru robót Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach, przyjętą do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego; b) przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych prawem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym m.in. Plan ewakuacji budynku; c) zapewnienie właściwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy; d) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.21.00-2, 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4, 45.32.40.00-4, 45.43.10.00-7, 45.40.00.00-1, 45.32.10.00-3, 45.23.24.52-5, 45.23.32.50-6, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5, 45.30.00.00-0, 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesieniu wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga: wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj.: - zrealizowanie co najmniej 1 zamówienia o wartości min. 300 000,00 zł, obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej, - zrealizowanie co najmniej 1 zamówienia o wartości min. 100 000,00 zł, obejmującego budowę boiska sportowego. Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykazanie się wykonaniem jednego zamówienia, które obejmowało roboty budowlane obejmujące w/w branże pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących wartości robót w poszczególnych branżach. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. Uwaga: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym jako kalkulacja własna na podstawie danych z analizy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz wniosków wynikających z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie (kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia określoną w ofercie). Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dowód wniesienia wadium. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, wskazane w pkt.III.4) i pkt III.5) niniejszego ogłoszenia i w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia jeżeli: a) Wykonanie robót dodatkowych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpiły okoliczności nieprzewidywalne i niezależne od stron umowy, c) wystąpiły błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót, d) warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną, przy czym wstrzymanie robót z tego powodu musi być poprzedzone sprawdzeniem, że wystąpiły warunki pogodowe nie porównywalne z latami poprzednimi, e) wstrzymano roboty przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., f) wystąpiły zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego, g) nastąpiły zmiany przepisów prawa. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, przy czym nowa osoba wskazana przez Wykonawcę nie może mieć kwalifikacji gorszych od osoby pierwotnie pełniącej daną funkcję. Dopuszcza się zmiany w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego przy czym proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi być równorzędne lub lepsze od tego, jakie przewiduje projekt, b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w przypadku, gdy określone w ppkt. b) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszcza się inne zmiany: a) ustawowa zmiana podatku od towarów i usług - VAT, b) zmiana nazwy zadania, c) zmiana nazwy Wykonawcy, d) zmiana rachunku Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminy.com.pl/olesnica
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sekretariat - pokój 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4: Leader, działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

/-/ mgr Leszek Juda

Wójt Gminy Oleśnica
WYNIKI

Opublikowano: 2012-08-13 12:53:21

BKŚ.I.271.6.2012                                                           Oleśnica, 13.08.2012r.

WSZYSCY WYKONAWCYINFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica


 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.


 1. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce.


 1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

GARDENIA SPORT Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 13

02-699 Warszawa

85,46

85,46

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22

28-100 Busko-Zdrój

odrzucona

odrzucona

3

Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” Darowski Adam

Kłoda, ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

100,00

100,00

4

TOM” Tomasz Gromski

27-545 Włostów 157


83,65

83,65

5

MATEO” Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe

Józef Firmuga

ul. Lwowska 134A

33-100 Tarnów

69,43

69,43

6

Firma Transportowo-Usługowo

-Remontowo-Budowlana

Mieczysław Niziałek

Ruda 99

28-230 Połaniec

86,37

86,37

7

Firma Handlowo-Usługowa

JBM” Sylwester Batóg

ul. Jana Pawła II 10

28-200 Staszów

odrzucona

odrzucona

8

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Parlak

Sępichów 88 A

28-136 Nowy Korczyn

83,18

83,18


 1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” Darowski Adam

Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany


Cena najkorzystniejszej oferty: 538 223,42 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 42/100).


Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Wójt Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy w Oleśnicy. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2012-07-03 14:29:31.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2012-07-03 15:14:38.
czytano: 1467 razy, id: 992
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019