BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa

Strona główna » Archiwum przetargów » Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa

wielkość tekstu:A | A | A

Zamawiający: Gmina Oleśnica

Adres: ul. Nadstawie 1
28-220
Oleśnica

Kontakt: tel. 041 377 40 36,, fax. 041 377 40 36
e-mail: ug@olesnica.realnet.pl
WWW: www.olesnica.swietokrzyskie.info

Numer ID: 104

Treść przetargu:

                                                                  Oleśnica, 01.03.2013r.

BKŚ.I.271.1.2013WSZYSCY WYKONAWCY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Z opisu technicznego do projektu wynika, że należy wymienić 10 szt. okien a z załączonego przedmiaru wynika, że 14 szt. Prosimy o wyjaśnienie. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj docieplenia należy zastosować na stropodachu oraz jaki ma być kolor stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w związku z rozbieżnościami w opisie.

Odpowiedź: Wyjaśniamy, że w ramach przedmiotowego postępowania należy wymienić 10 szt. okien drewnianych na okna PCV. Kolor stolarki okiennej – biały, kolor drzwi zewnętrznych – brązowy, rodzaj docieplenia stropodachu – sypki materiał termoizolacyjny metodą wdmuchiwania.

W związku z powyższym załączamy poprawiony przedmiar robót (poz.: 51, 52, 53, 54, 81).


W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów SIWZ.Załączniki:

  1. Przedmiar robót

                                                                Wójt Gminy Oleśnica

                                                                 /-/ mgr Leszek Juda

 

 

Oleśnica: Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa
Numer ogłoszenia: 27553 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaolesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: termomodernizację budynku OSP wraz z remontem dachu i remontem pomieszczeń. Zakres robót remontowych obejmuje: - remont sali nr 1 (pow. podłogi 79,75m2, pow. ścian 131,78m2) w tym: remont posadzki drewnianej, remont ścian, remont sufitu, wymiana skrzydła drzwiowego, - remont korytarza (pow. podłogi 9,44m2, pow. ścian 40,07m2) w tym: remont posadzki betonowej, remont ścian, remont sufitu, - remont sali nr 2 (pow. podłogi 14,37m2, pow. ścian 54,33m2) w tym: remont posadzki betonowej, remont ścian, remont sufitu, wymiana skrzydła drzwiowego, - remont sali nr 3 (pow. podłogi 24,74m2, pow. ścian 71,70m2) w tym: remont posadzki drewnianej, remont ścian, remont sufitu, wymiana skrzydła drzwiowego, - remont pokrycia dachu (pow. 250,10m2) w tym: wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymianę orynnowania, wymianę rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich, - roboty termoizolacyjne, w tym: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie dachu (250,10m2) i budynku (322,08m2), oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.12.10-9, 45.32.40.00-4, 45.32.10.00-3, 45.43.21.14-6, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj.: zrealizowanie co najmniej 1 zamówienia o wartości brutto min. 50 000,00 zł, obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia jeżeli: a) Wykonanie robót dodatkowych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpiły okoliczności nieprzewidywalne i niezależne od stron umowy, c) wystąpiły błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót, d) warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną, przy czym wstrzymanie robót z tego powodu musi być poprzedzone sprawdzeniem, że wystąpiły warunki pogodowe nie porównywalne z latami poprzednimi, e) wstrzymano roboty przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., f) wystąpiły zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego, g) nastąpiły zmiany przepisów prawa. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, przy czym nowa osoba wskazana przez Wykonawcę nie może mieć kwalifikacji gorszych od osoby pierwotnie pełniącej daną funkcję. Dopuszcza się zmiany w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego przy czym proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi być równorzędne lub lepsze od tego, jakie przewiduje projekt, b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w przypadku, gdy określone w pkt. b) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszcza się inne zmiany: a) ustawowa zmiana podatku od towarów i usług - VAT, b) zmiana nazwy zadania, c) zmiana nazwy Wykonawcy, d) zmiana rachunku Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminy.com.pl/olesnica
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sekretariat - pokój 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

/-/ mgr Leszek Juda

Wójt Gminy Oleśnica

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy w Oleśnicy. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2013-02-19 19:33:20.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2013-02-19 20:01:47.
czytano: 1564 razy, id: 997
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019