Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wyświetl stronę główną » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317 od km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce

 

                                                                                                                                     Oleśnica, 23.05.2013r.

BKŚ.I.271.3.2013

                                                                                    WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

       ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815
  do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317
  od km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce
  ”.

 

 1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROKAM-PIASECZNO”

Marian Wojtas

Piaseczno 84/21-26

27-670 Łoniów

92,31

92,31

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

100,00

100,00

3

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH

Sp. z o.o. w Opatowie

ul. Ćmielowska 4

27-500 Opatów

96,35

96,35

4

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

79,72

79,72

5

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

95,91

95,91

 

 1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 276 506,52 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć 52/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                                     /-/ mgr Leszek Juda

Informacje

Rejestr zmian

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.