Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY

Wyświetl stronę główną » Archiwum przetargów » INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317fod km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce

 

                                                                                                                            Oleśnica, 27.05.2013r.

BKŚ.I.271.3.2013

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317 od km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce”

 

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY

PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ

 

 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy (na podstawie pisma z dn. 24.05.2013r.) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1”, dokonał wyboru oferty, która uzyskała największą liczbę punktów spośród pozostałych złożonych ważnych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp. z o.o. w Opatowie

ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów

 

Cena wybranej oferty: 286 980,50 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 50/100).

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                                      /-/ mgr Leszek Juda

Informacje

Rejestr zmian

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.