Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wyświetl stronę główną » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica

 

Oleśnica, 04.09.2013r.

BKŚ.I.271.8.2013

                                                                      WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

ASTALBET INŻYNIERIA

Spółka z o.o.

Mikułowice 119
28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40
28-200 Staszów

72,84

72,84

3

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

73,78

73,78

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

ASTALBET INŻYNIERIA Spółka z o.o.

Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 41 464,53 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 53/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                   /-/ mgr Leszek Juda

 

Informacje

Rejestr zmian

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.