Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Hodowla bydła w budynku inwentarskim na działce nr ewid. 673 obręb Strzelce gm. Oleśnica"

             BURMISTRZ

MIASTA I GMINY OLEŚNICA

Znak: BKŚ.IV.6220.3.2020                                                                      Oleśnica 25.08.2021 r.

 

                                     ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

                         o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 9,10 §1 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

informuję

że w dniu 25.08.2021 r. na wniosek Pana Piotra Jurkowskiego, została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Hodowla bydła
w budynku inwentarskim na działce nr ewid. 673 obręb Strzelce gm. Oleśnica”.
Decyzję wydano po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Staszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 § 1 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 §2 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy,                        strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00 do 15:00, pok. Nr 5.
 

Data publicznego obwieszczenia: 25.08.2021 r.

 

                                                                                                                        Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                       mgr inż. Anna Antonik

                                                                                                                                  Kierownik

                                                                                                            Referatu Budownictwa, Gospodarki

                                                                                                     Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzelce i Sufczyce

  2. a/a

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ochrona środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-08-25 14:41

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Guz

2021-08-25 14:35

Dodanie artykułu - Katarzyna Guz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.