Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Wyświetl stronę główną » Oświata » Przedszkole Gminne w Oleśnicy » Ogłoszenia » Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266) i w związku z Zarządzeniem Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030:

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

         Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, istotny dokument samorządów partnerstwa MOF Staszowa, wskazujący kierunek rozwoju i kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju MOF Staszowa oraz stanowi punkt wyjścia do przygotowania pozostałych lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych.

        Konsultacje społeczne skierowane są obowiązkowo do mieszkańców gminy Oleśnica oraz gmin partnerskich, tj. gminy Staszów i gminy Rytwiany, a także lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorców), sąsiednich gmin i ich związków, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowo włącza się w proces konsultacji Powiat Staszowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”.

        Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 18.05.2022 r. do 22.06.2022 r.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  – drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa
  – drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne Strategia MOF Staszowa”
  – bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy Urzędu
  – elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /x8lx093njl/skrytka
 2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.gminaolesnica.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaolesnica.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy Urzędu.

        Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 18.05.2022 r.:
– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym
– w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica (www.bip.gminaolesnica.pl) i na stronie internetowej gminy (www.gminaolesnica.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej gminy oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
                                                                                                                /-/ mgr Leszek Juda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-18 10:57

Dodanie artykułu - Anna Antonik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.