Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Podtytuł: projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

            Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (zmienioną Uchwałą Nr LV/427/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2021 r.), a także w związku z Uchwałą Nr XLIX/252/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 453), Uchwałą Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266) i Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – w dniach 18.05–22.06.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 podlegał obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gmin obszaru,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, gminy włączyły w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Powiat Staszowski,
 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”,
 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3-7 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 18.05.2022 r. do dnia 22.06.2022 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl, rytwiany@rytwiany.com.pl, sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów lub Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28–236 Rytwiany lub Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
  3. bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędu Gminy Rytwiany lub Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy urzędów.
  4. elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka lub /pk43lj2a8s/skrytka lub /x8lx093njl/skrytka
 2. Spotkań otwartych, umożliwiających omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkania odbyły się w dniu 13.06.2022 r. o godz. 12:00 – spotkanie w Oleśnicy dla mieszkańców gminy Oleśnica, o godz. 13:30 – spotkanie w Rytwianach dla mieszkańców gminy Rytwiany, o godz. 16:00 – spotkanie w Staszowie dla mieszkańców gminy Staszów. Tego samego dnia odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego ZIT.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędu Gminy Rytwiany i Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy urzędów.

Informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 11.05.2022 r. w następujących formach:

 • na stronach internetowych gmin (www.staszow.pl, www.gminaolesnica.pl, www.rytwiany.com.pl) w formie publikacji ogłoszenia (gmina Staszów) oraz Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 i Zarządzena Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030;
 • na stronach podmiotowych gmin w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.staszow.pl/, www.bip.gminaolesnica.pl, www.rytwiany.bip.jur.pl);
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędu Gminy Rytwiany i Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

       Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030, dostępne były od 18.05.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędu Gminy Rytwiany i Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, w godzinach pracy Urzędu;

            Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu były otwarte spotkania z interesariuszami, które odbyły się w dniu 13.06.2022 r. oraz spotkanie konsultacyjne z członkami Komitetu Monitorującego ZIT.

            Podczas spotkań przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorządy gmin. Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania nie wpłynęły formalnie żadne uwagi.

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wypełnione formularze uwag oraz 1 pismo z uwagami Dyrektora RZGW w Krakowie. Wszystkie uwagi Dyrektora RZGW w Krakowie zostały uwzględnione w całości, pozostałe w większości odrzucono.

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, zawiera Załącznik do niniejszego Raportu.

Załączniki

 1. Rejestr zgłoszonych uwag do projektu „Strategii Rozowju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa Na Lata 2022–2030”
 2. Pismo znak KR.RPP.610.328.2022.PW z dnia 22 czerwca 2022 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-30 12:57

Dodanie artykułu - Anna Antonik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                           2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.