Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/1222

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa

 

                                                                                                                                                     Oleśnica, 03.04.2013r.

BKŚ.I.271.1.2013

                                                                           WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: „Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską
    w miejscowości Bydłowa”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW Paweł Ramiączek

ul. Domki 3
25-204 Kielce

87,88

87,88

2

Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” Darowski Adam

Kłoda, ul. Długa 60
28-236 Rytwiany

88,44

88,44

3

Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Rup

Wojnów 31a
28-220 Oleśnica

89,41

89,41

4

Zakład Usług Budowlanych
Paweł Poniewierski

ul. Słowackiego 23
28-100 Busko-Zdrój

94,78

94,78

5

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22
28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

6

Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój

Brzeziny
ul. Chęcińska 153
26-026 Morawica

71,46

71,46

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOS” Szymon Stojanowski

Bilcza
ul. Ściegiennego 124A 26-026 Morawica

72,43

72,43

8

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „BRUKO-BUD” Zygmunt Diakowski

ul. Strzelnicza 27
39-460 Nowa Dęba

odrzucona

odrzucona

9

Przedsiębiorstwo Budowlane „PLEWA” Bartosz Plewa

ul. I. Mościckiego 235 33-100 Tarnów

odrzucona

odrzucona

10

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PLBUD”
Tomasz Darowski

Kłoda, ul. Długa 60
28-236 Rytwiany

odrzucona

odrzucona

11

P.W. „CEZBUD”
Cezary Stachowicz

ul. Górnicza 16/60
26-110 Skarzysko Kamienna

odrzucona

odrzucona

12

FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA

>>VERO<< Szymon Głębicki

ul. Polna 9
27-440 Ćmielów

odrzucona

odrzucona

13

BBG MATERIAŁY BUDOWLANE Spółka z o.o.

ul. A. Mickiewicza 52/25 28-200 Staszów

odrzucona

odrzucona

14

ELKAMEN Mariusz Burzawa

ul. H. Kołłątaja 3/33
28-200 Staszów

odrzucona

odrzucona

15

Zakład Remotowo- Budowlany Zdzisław Gaweł

ul. Kopernika 11
28-100 Busko-Zdrój

70,72

70,72

16

Zakład Remotowo- Budowlany Jarosław Mazur

Rybitwy 56
28-230 Połaniec

odrzucona

odrzucona

17

Zakład Usług Budowlano-Montażowych Katarzyna Kopeć

ul. Polna 30
28-131 Solec-Zdrój

81,64

81,64

18

Zakład Remontowo – Budowlany Jarosław Olesińsk

ul. Sole 11
28-100 Busko-Zdrój

odrzucona

odrzucona

19

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Zbigniew Dziuba

Koniemłoty
ul. Szkolna 31
28-200 Staszów

89,81

89,81

20

F.H.U.P. „BED-BUD”
Robert Bednarski

Koniemłoty
ul. Południowa 2
28-200 Staszów

odrzucona

odrzucona

21

FIRMA HANDLOWA
„DACH-SYSTEM” Józef Frejowski

ul. Toporowskiego 16/5 25-533 Kielce

77,15

77,15

22

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY MAL-BUD
Marek Bąk

ul. T. Kościuszki 72, 28-200 Staszów

86,34

86,34

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 77 000,08 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy 08/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 

                                                                                                                                                Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                                /-/ mgr Leszek Juda