Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/1308

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317fod km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce

 

                                                                                                                            Oleśnica, 27.05.2013r.

BKŚ.I.271.3.2013

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 376 od km 0+815 do km 1+234 w miejscowości Strzelce i drogi gminnej o nr ew. 291 i 317 od km 1+234 do km 2+034 w miejscowości Sufczyce”

 

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY

PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ

 

 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy (na podstawie pisma z dn. 24.05.2013r.) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1”, dokonał wyboru oferty, która uzyskała największą liczbę punktów spośród pozostałych złożonych ważnych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp. z o.o. w Opatowie

ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów

 

Cena wybranej oferty: 286 980,50 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 50/100).

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                                      /-/ mgr Leszek Juda