Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/1362

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Oleśnicy, realizowany na terenie gminy Oleśnica, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych

 

                                                                                                       Oleśnica, 30.08.2013r.

BKŚ.I.271.9.2013

                                                                                             WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Oleśnicy, realizowany na terenie gminy Oleśnica, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

 

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

ALKA TRANS” Firma
Handlowo-Usługowa
Tomasz Pyszka

Kwasów 26
28-133 Pacanów

85,63

85,63

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51
28-200 Staszów

100,00

100,00

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51,28-200 Staszów

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 66 993,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 00/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                                                                                    Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                     /-/ mgr Leszek Juda