Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/1364

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy - kontynuacja

Oleśnica, 02.09.2013r.

BKŚ.I.271.7.2013

                                                                              WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy - kontynuacja”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

PP-U TRANS-ENERGO POŁANIEC Sp. z o.o.

Zawada 26
28-230 Połaniec

95,02

95,02

2

MATEO” Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe Józef Firmuga

ul. Lwowska 134A
33-100 Tarnów

90,68

90,68

3

P.P.H.U WIKING
Tadeusz Płaneta

Wolica 40
28-130 Stopnica

98,91

98,91

4

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22
28-100 Busko-Zdrój

85,25

85,25

5

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „BUDKOM”
Leszek Świątek

ul. Krótka 11a
28-220 Oleśnica

87,43

87,43

6

Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec

Kołaczkowice 99
28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

7

GMC” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 2
28-200 Staszów

96,30

96,30

8

ELPOBUD Sp. z o.o.

Zawada 26
28-230 Połaniec

80,17

80,17

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec

Kołaczkowice 99, 28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 2 356 159,28 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 28/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                   

                                                                                                                           Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                            /-/ mgr Leszek Juda