Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3224

Obwieszczenie

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica 2019-09-13 BKŚ.III. 6733. 3. 2019 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r. poz.1945), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 2096) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 2019-09-05 na wniosek : :PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 20,340 Lublin ul. Garbarska 21A, pełnomocnik P. Ryszard Tondyra ul. Krowoderskich Zuchów 18/30, 31-272 Kraków , który został uzupełniony w dniu 2019—09-12 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Grzybów- Sichów od słupa nr 82 do 98 03/370 z odg. Wilkowa Szkoła i od 115 do 127 z odg. Sieragi w msc. Sydzyna, Wilkowa, Sieragi, Wolica na działkach o nr 556, 557 położonych w gminie Oleśnica, obręb nr 8 w miejscowości Podlesie. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 14.09.2019r. do dnia 27.09.2019r. W terminie 7 dni tj. do dnia 04.10.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska