Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3354

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica 2019-12-18 BKŚ.III. 6733. 5 2019 O b w i e s z c z e n i e o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r. poz.1945 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że w dniu 17.12.2019r wydana została Decyzja Nr BKŚ.III.6733.5.2019 o umorzeniu w całości postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Oleśnica wraz z przebudową instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, gazowej i kanalizacji deszczowej na działce nr 1273 obręb ewidencyjny Oleśnica 0006. Z treścią decyzji o której mowa powyżej a także z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 18.12.2019r. Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska