Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3480

Obwieszczenie

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica dnia 2020-05-08 BKŚ.III.6733.2.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2020 poz.293) oraz art. 49 art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2020 poz.256) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, pełnomocnik Marcin Lizak, FHU Hydroland, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17 dla inwestycji pod nazwą:. budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia, na działkach 955, 917/1, 953, 952/1, 954/1, 952/2, 951, 950, 938, 936, 1012/1, 1011, 982, 1010, 1009, 1008, 1007 położonych w miejscowości Oleśnica, Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez :  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach -- Starostę Staszowskiego w Staszowie - Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie Zarząd Zlewni ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem., Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie Zarząd Zlewni ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem. Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 09.05.2020 r. do dnia 22.05.2020 r. W terminie do 27.05 2020r. ) w Urzędzie Miasta Gminy Oleśnica (pokój nr.5) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy. Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska