Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3488

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie umorzenie postępowania

Oleśnica 2020-05-29 BKŚ.III. 6733. 5 2020 O b w i e s z c z e n i e o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018r. poz.1945 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek :Dino Polska S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, pełnomocnik P. Edwin Urbanowicz w dniu 29.05.2020r. wydana została Decyzja Nr.BKŚ.III.6733.5.2020r. o umorzeniu w całości postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T polegająca na wykonaniu chodnika wraz z zarurowaniem rowu w pasie drogi powiatowej nr 0115T w miejscowości Oleśnica na działce nr 1041. Z treścią decyzji o której mowa powyżej a także z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 30.05.2020r.do 12.06.202r. Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki