Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3545

Obwieszczenie

Podtytuł: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Oleśnica 23.06.2020 r. BKŚ.IV. 6220.1.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.) informuję, że tutejszy Organ wydał decyzję znak: BKŚ.IV.6220.1.2018 dnia 23.06.2020r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 459 w miejscowości Strzelce, gmina Oleśnica”, planowanego do realizacji przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o.o. ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sandomierzu ,można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 24, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500 . Od ww. decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda