Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3578

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Lokalny skup złomu".

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Oleśnica 22.07.2020r. BKŚ.IV.6220.5.2020 ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 z późn. zm.)- zwanej dalej KPA oraz art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 12.05.2020r.( data wpływu 26.05.2020r.) uzupełniony w dniu 02.07.2020r. (data wpływu 20.07.2020r.) Firmy Handlowo-Usługowej mgr inż. Wojciecha Janika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Lokalny skup złomu” Przedsięwzięcie realizowane jest na części działki o nr. ewid. 123 obręb Oleśnica , na terenie gminy Oleśnica. Informuje więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 5 oraz składać uwagi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymagających opinii oraz ewentualnych uzgodnień. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA- zawiadomienie- obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: htt://www.bip.gminaolesnica.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Oleśnica. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma. Otrzymują: 1. Wnioskodawca 2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA. 3. Aa. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda