Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3615

Obwieszczenie

Podtytuł: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 66 MW, linii kablowej SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, głównego punktu odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” w m. Oleśnica, gm. Oleśnica na działce o numerze ewidencyjnym 1115/11.

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica Oleśnica 24.09.2020r. BKŚ.IV.6220.4.2020 ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 z późn. zm.)- zwanej dalej KPA oraz art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 31.03.2020r.( data wpływu 17.04.2020r.) uzupełniony 21.05.2020r., 24.08.2020 r., 21.09.2020 r. Inwestora ENERLY Sp. z o. o., ul. Rogalińska 1/35, 02-206 Warszawa pełnomocnik Grzegorz Szulc- Innowacyjne Techniki Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Krasnoludków 19, 65-012 Zielona Góra zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 66 MW, linii kablowej SN, modułów PV, falowników PV, szlaków komunikacyjnych, głównego punktu odbioru energii oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” w m. Oleśnica, gm. Oleśnica na działce o numerze ewidencyjnym 1115/11. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 25.09.2020r. do dnia 08.10.2020r. W terminie do dnia 15.10.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, (pokój Nr 5) w godzinach pracy tut. Urzędu od godz. 700 do 1500 można składać uwagi, zastrzeżenia i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów. Zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymagających opinii oraz ewentualnych uzgodnień. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA- zawiadomienie- obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: htt://www.bip.gminaolesnica.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Oleśnica. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma. Otrzymują: 1. Wnioskodawca 1. Właściciel nieruchomości. 2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA. 3. Aa. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda