Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3618

Obwieszczenie

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica, 2020-06-09-30 BKŚ.III.6733.7.2020 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm..) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: : Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, którego pełnomocnikiem jest P. Marcin Lizak, FHU Hydroland 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.7.2020 z dnia 2020-09-28 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia, na działkach nr 1114, 624, 576/8, 579/1, 581/1, 583/1, 585/1, 587/1, 203/3, 204, 202/1, 202/4, 231, 1176, 1633/1, 1633/2, 1635/2, 1635/1, 1634/1 położonych w miejscowości Oleśnica, Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 01.10.2020 roku do 14.10.2020 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie 14 dni do dnia 28.10.2020r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda