Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3626

Obwieszczenie

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Oleśnica 2020-10-06 BKŚ.III. 6733. 8. 2020 O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293 ze zm.), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2020 poz.256 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 2020-10-06 na wniosek : Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego n N 0,4 kv na działkach nr 887,886, 885/1, 876 w miejscowości Wólka Oleśnicka Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 07.10.2020r. do dnia 20.10.2020r. W terminie tj. do dnia 27.10.202r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda