Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3631

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr 843/5, 842/5, 841/1, 1043/1 w miejscowości Podlesie, gmina Oleśnica".

Gmina Oleśnica ul. Nadstawie1 28-220 Oleśnica BKŚ.IV.6220.2.2020 Oleśnica 20.10.2020r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 10 § 1 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca1960r.(t. j. Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że tut. organ na wniosek: firmy Słoneczko IX Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pod nazwą: : Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 5,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 843/5, 842/5, 841/1, 1043/1 w miejscowości Podlesie, gmina Oleśnica. Z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w oparciu o który podjęta będzie decyzja, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 24, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 7 do 15 w dniach od 21.10.2020r. do 03.11.2020r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o zgromadzone materiały i dowody. Otrzymują : 1. Wnioskodawca. 2. Zainteresowane strony zgodnie z art. 49 Kpa - poprzez obwieszczenie (wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminaolesnica.pl.) 3.Sołtys sołectwa Podlesie- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia. 4. A/a Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda