Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3676

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.:" Lokalny skup złomu" realizowanego na części działki o nr ew. 123 obręb Oleśnica, gmina Oleśnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica BKŚ.IV.6220.5.2020 Oleśnica 31.12.2020r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zawiadamia strony postępowania, że tut. organ na wniosek: Firmy Handlowo-Usługowej Wojciech Janik, ul. Żeromskiego 55, 28-220 Oleśnica zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Lokalny skup złomu” realizowanego na części działki o numerze ewidencyjnym 123 obręb Oleśnica, gmina Oleśnica. Z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w oparciu o który podjęta będzie decyzja, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500 w dniach od 01.01.2021r. do 14.01.2021r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o zgromadzone materiały i dowody. Wgląd w akta jest nieobowiązkowy. Otrzymują : 1. Wnioskodawca. 2. Zainteresowane strony zgodnie z art. 49 Kpa - poprzez obwieszczenie ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminaolesnica.pl.) 3. Sołtys sołectwa Oleśnica - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia. 4. A/a Z up. Burmistrza mgr inż. Anna Antonik KIEROWNIK Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska