Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3703

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej " Strzelce" o mocy do 2 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej", realizowanej na dz. o nr ew. 381, 729; obręb Strzelce, gm. Oleśnica.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLEŚNICA Oleśnica 15.01.2021r. BKŚ.IV.6220.7.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 z późn. zm.)- zwanej dalej KPA oraz art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 16.11.2020r uzupełniony 05.01.2021r.. Inwestora PHU Jarosław Dudzik ul. Kielecka 19, 25-900 Kielce, pełnomocnik Katarzyna Juszczuk ul. Wileńska 57 m 51,95-200 Pabianice adres do korespondencji ul. Piłsudskiego 7, lok. 43; 95-200 Pabianice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Strzelce” o mocy do 2 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej” , realizowanej na dz. nr ewid.381,729; obręb Strzelce, gm. Oleśnica. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 16.01.2021r. do dnia 29.01.2021r. W terminie do dnia 05.02.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, (pokój Nr 5) w godzinach pracy tut. Urzędu od godz. 700 do 1500 można składać uwagi, zastrzeżenia i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów. Zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymagających opinii oraz ewentualnych uzgodnień. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA- obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: htt://www.bip.gminaolesnica.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzelce. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma. Otrzymują: 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa- poprzez obwieszczenie( wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminaolesnica.pl) 2. Sołtys sołectwa Strzelce- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia. BURMISTRZ Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda