Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3704

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie znak; BKŚ.IV.6220.2.2020 z dnia 19.01.2021r. w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 5,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 843/5,842/5,841/1,1043/1 w miejscowości Podlesie, gmina Oleśnica" planowanego do realizacji przez firmę Słoneczko IX Sp. z o.o.; ul. Słowackiego 59; 87-700 Aleksandrów Kujawski.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

OLEŚNICA                                                                                                                              Oleśnica 19.01.2021 r.

BKŚ.IV. 6220. 2.2020

 

                                                        Obwieszczenie

                                           Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.)

                                                               informuję, że

tutejszy Organ wydał decyzję znak: BKŚ.IV.6220.2.2020 dnia 19.01.2021r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 5,4 ha wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 843/5, 842/5,841/1,1043/1    w miejscowości Podlesie, gmina Oleśnica”  planowanego do realizacji realizowanego przez firmę Słoneczko IX Sp. z o.o.; ul. Słowackiego 59; 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sandomierzu, można zapoznać się w Urzędzie Miasta    i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5,  tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500  w dniach od 20.01.2021r. do 02.02.2021r.

Od ww. decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia.

 

                                                                                             

                                                                                   BURMISTRZ

                                                                   MIASTA I GMINY OLEŚNICA

                                                                              mgr Leszek Juda