Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3716

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica znak: BKŚ.IV.6220.5.2020 z dnia 28.01.2021r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Lokalny skup złomu", na cz. dz. o nr ew. 123 obręb Oleśnica.

Burmistrz   Miasta i Gminy Oleśnica                                                                                                                 

                                                                                                                                                Oleśnica 28.01.2021 r.

BKŚ.IV. 6220. 5.2020

 

                                                        Obwieszczenie

                                           Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.)

                                                               informuję, że

tutejszy Organ wydał decyzję znak: BKŚ.IV.6220.5.2020 dnia 28.01.2021r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Lokalny skup złomu”, planowanego na części działki o nr ewid. 123 obręb 0006 Oleśnica, gmina Oleśnica przez Firmę Handlowo-Usługową mgr inż. Wojciech Janik (ul. Żeromskiego 55; 28-220 Oleśnica) działającą za pośrednictwem Pełnomocnika – Pana Adama Rogalińskiego.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica  w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5,  tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500  w dniach od 29.01.2021r. do 11.02.2021r.

Od ww. decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia.

 

                                                                                             

 

                                                                             

                                                                                   BURMISTRZ

                                                                              Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                   mgr Leszek Juda