Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3720

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: BKŚ.IV.6220.6.2020 z dnia 03.02.2021r. o nałożeniu raportu dla przedsięwzięcia pn.; " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacją transformatorową WN/SN, stacjami SN/NN oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.; 851 w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

OLEŚNICABURMISTRZ

MIASTA I GMINY

OLEŚNICA                                                                                                                                        Oleśnica 03.02.2021 r.

BKŚ.IV. 6220. 6.2020

 

                                                        Obwieszczenie

                                           Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.) oraz art. 9, art. 10, i art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2020r.poz.256 ze zm.)

                                                               informuję, że

tutejszy Organ wydał postanowienie znak: BKŚ.IV.6220.6.2020 dnia 03.02.2021r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: pn.:

 „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacją transformatorową WN/SN, stacjami SN/nN oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.: 851 w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica”. 

planowanego do realizacji przez firmę Projekt-Solartechnik Dystrybucja Sp. z o. o.,  ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, działającego  za pośrednictwem pełnomocnika Błażeja Brasse ul. Konarskiego 18 C lok. 0-3, 44-100 Gliwice.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5,  tel. 41 377 40 36 wew. 24, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500  w dniach od 04.02.2021r. do 17.02.2021r.

Od ww. decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia.

 

                                                                             

 

                                                                                     BURMISTRZ

                                                                              Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                   mgr Leszek Juda