Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3798

Obwieszczenie

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                         

  

 

Oleśnica  2021-07-02

BKŚ.III.6733.4.2021

 

 

O b w i e s z c z e n i e

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2021r. poz.741), oraz art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U z 2021r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu  30-06-2021r. na wniosek: Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępie na działkach   nr 1174/11 i 1114 położonych w obrębie Oleśnica i działce nr 621 w obrębie Kępie.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 03.07.2021r. do dnia 16.07.2021r.

W terminie 7 dni tj. do dnia 23.07.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1 (pokój nr. 5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500  można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                       Z up. Wójta

                                                                                                mgr inż. Anna Antonik

                                                                                                        Kierownik

                                                                                     Referatu Budownictwa i Gospodarki

                                                                               Komunalnej  Rolnictwa i Ochrony Środowiska