Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3804

Obwieszczenie

Podtytuł: Postanowienie o zawieszenie postepowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                                                Oleśnica, dn. 07.07.2021 r.

BKŚ.IV.6220.4.2021

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 9, art. 10, i art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 735)

informuję, że

tutejszy Organ wydał postanowienie znak: BKŚ.IV.6220.4.2021 dnia 07.07.2021 r. o zawieszeniu postępowania  do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej OLEŚNICA 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica”  w m. Oleśnica, gm. Oleśnica na działce o numerze ewidencyjnym 1115/11  planowanego do realizacji przez firmę ALSEVA INNOWACJE S.A. ul. Lindego 7C, 30-148 Kraków, działającą za pośrednictwem pełnomocnika – Pani Dagmary Topolskiej, ALSEVA INNOWACJE S.A. ul. S.B. Lindego 7C, 30-148 Kraków.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1,                           28-220 Oleśnica pokój Nr 5,  tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500  w dniach od 09.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                                                           mgr Magdalena Dziedzic

                                                                                                                Z-ca Kierownika

Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i ochrony Środowiska