Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3805

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica wraz prognozą oddziaływania na środowisko