Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3835

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY OLEŚNICA                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  Oleśnica 20.07.2021 BKŚ.IV.6220.3.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem

decyzji środowiskowej

 

            Zgodnie z art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 735) , art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247) zwaną dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wydanie której wystąpił Inwestor - EPLANT 24 Sp. z o. o. dla inwestycji: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Pieczonogi do 1, 0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Pieczonogi, gm. Oleśnica wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”, realizowanej na działkach o nr ewid. 518, 519, 520 obręb ewidencyjny Pieczonogi, gmina Oleśnica został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 21.07.2021 r. do dnia 03.08.2021 r.

W terminie do 10.08.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica (pokój nr 5) w godzinach pracy tut. urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, tel. 41 377 40 36, wew. 204 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące planowanej inwestycji.

Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                               mgr Leszek Juda

 

Informację umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica

  2. na stronie www.bip.gminaolesnica.pl

  3. na terenie inwestycji celem podania do publicznej wiadomości