Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3836

Obwieszczenie

Podtytuł: Uzgodnienie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                                                                                Oleśnica dnia 2021-07-22

                                                             

BKŚ.III.6733..2.2021                                  

                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2020 poz.293 ze zm.) oraz art. 49 art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2020 poz.256 ze zm.)

                                                        Burmistrz Miasta i Gminy  Oleśnica

zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, pełnomocnik Marcin Lizak, FHU Hydroland, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17

 

dla inwestycji pod nazwą : Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia, na działkach nr 522/1, 521, 520, 519, 516 położonych w miejscowości Oleśnica.

Projekt decyzji został przekazany do uzgodnienia przez :                                                          

-    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

-    Starostę Staszowskiego w Staszowie

-     Starostwo Powiatowe Staszów – Geologa Powiatowego

-     Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu

-     Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem,

Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.,

Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu nie zajął stanowiska  w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem,

Starostwo Powiatowe w Staszów- Geolog Powiatowy nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem,

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty wystąpienia o uzgodnienie co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 23.07.2021 r. do dnia 05.08. 2021 r.

W terminie do10.08.2021r.r. w Urzędzie Miasta Gminy Oleśnica  (pokój nr.5) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy  oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                    Z up. Wójta

                                                                                                mgr inż. Anna Antonik

                                                                                                      Kierownik

                                                                                     Referatu Budownictwa i Gospodarki

                                                                               Komunalnej  Rolnictwa i Ochrony Środowiska