Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3838

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce"

         BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY OLEŚNICA

BKŚ.IV.6220.5.2021                                                                                Oleśnica 21.07.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                 Z A W I A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych     uwarunkowaniach

      Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735) art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) zwaną dalej ustawą ooś

zawiadamiam strony postępowania

że zgromadzono dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce” realizowanego na działkach w obrębie Strzelce oraz Sufczyce na wniosek Przedsiębiorstwa budowlanego MODUŁ Sp. z o.o. Strożówka 67, 38-300 Gorlice.

Z aktami sprawy oraz zebranym materiałem dowodowym w oparciu o który zostanie wydana decyzja, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. urzędu tj. od godziny 700 do 1500  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie wyżej określonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 w oparciu o art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomienie – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: http://www.bip.gminaolesnica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzelce oraz Sufczyce.

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnicy

                                                                                                       mgr Leszek Juda

Otrzymują :

  1. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 KPA

  2. Przedsiębiorstwo Budowlane MODUŁ Sp. z o.o.

  3. Gmina Oleśnica