Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3847

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej OLEŚNICA 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica", realizowanego na działce 1115/11.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

             W OLEŚNICY

BKŚ.IV.6220.4.2021                                                                     Oleśnica, dnia 06.08.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 t.j.) – zwanej dalej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021 poz. 247 t.j.) zwanej dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam

że postępowaniem znak: BKŚ.IV.6220.4.2021 z dnia 06.08.2021 r. podjęto postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy ALSEVA INNOWACJE S.A. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej OLEŚNICA 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1115/11 obręb Oleśnica, gm. Oleśnica.

            Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr 5, w godzinach pracy tut. urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, tel. 41 377 40 36, wew. 204.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: http://www.bip.gminaolesnica.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Oleśnica. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma.

 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                      mgr Leszek Juda

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 KPA

  2. a/a

  3. Do wiadomości:

  4. ALSEVA INNOWACJE S.A.