Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3862

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Hodowla bydła w budynku inwentarskim na działce nr ewid. 673 obręb Strzelce gm. Oleśnica"

             BURMISTRZ

MIASTA I GMINY OLEŚNICA

Znak: BKŚ.IV.6220.3.2020                                                                      Oleśnica 25.08.2021 r.

 

                                     ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

                         o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 9,10 §1 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

informuję

że w dniu 25.08.2021 r. na wniosek Pana Piotra Jurkowskiego, została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Hodowla bydła
w budynku inwentarskim na działce nr ewid. 673 obręb Strzelce gm. Oleśnica”.
Decyzję wydano po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Staszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 § 1 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 §2 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy,                        strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00 do 15:00, pok. Nr 5.
 

Data publicznego obwieszczenia: 25.08.2021 r.

 

                                                                                                                        Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                       mgr inż. Anna Antonik

                                                                                                                                  Kierownik

                                                                                                            Referatu Budownictwa, Gospodarki

                                                                                                     Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzelce i Sufczyce

  2. a/a