Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3866

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Pieczonogi do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Pieczonogi, gm. Oleśnica wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości"

             BURMISTRZ

MIASTA I GMINY OLEŚNICA

BKŚ.IV.6220.3.2021                                                                                                 Oleśnica 06.09.2021 r.

                                

                                                 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

                              o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 9, 10 §1 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

                                                                           informuję

że w dniu 06.09.2021 r. na wniosek EPLANT 24 Sp. z o. o, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Pieczonogi do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Pieczonogi, gm. Oleśnica wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą ,w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”, realizowanego na działkach o nr ewid. 518, 519, 520 obręb ewidencyjny Pieczonogi, gm. Oleśnica.

Decyzję wydano po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 § 1 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 §2 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00 do 15:00, pok. nr 5.

Data publicznego obwieszczenia: 06.09.2021 r.

 

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                                            mgr Leszek Juda

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pieczonogi

  2. a/a