Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3983

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podtytuł: Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. MOF Staszowa obejmuje swym zasięgiem obszar trzech gmin: Miasta i Gminy Staszów, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Gminy Rytwiany. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 29.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 29.12.2021 r.:

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda