Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4058

DIAGNOZA STRATEGICZNA

Podtytuł: Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnicy do roku 2030".

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnicy do roku 2030".

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 23 lutego 2022 do dnia 9 marca 2022r.

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica lub wysyłać e-mailem do: Joanna Skórska – e-mail:sekretarz@gminaolesnica.pl lub Rafał Graczkowski – e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnicy do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.