Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4783

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską Oleśnica uchwały w sprawie Strategii dla MOF Staszowa na lata 2022-2030

Podtytuł: Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską Oleśnica Uchwały Nr LXIV/467/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską Oleśnica Uchwały Nr LXIV/467/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030
 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gminaolesnica.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaolesnica.pl

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
                                                                                                                                     /-/ Leszek Juda