Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4820

Opiniowanie

Podtytuł: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2024 roku

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2024 roku”. W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Oleśnica oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.

1. Przedmiot wyrażenia opinii

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2024 roku”

2. Termin wyrażenia opinii

21 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, tzn. do 28 lutego 2024 r. Nieprzedstawienie opinii w terminie uznaje się za akceptację programu.

3. Forma wyrażenia opinii

Pisemne wyrażenie opinii według załączonego formularza na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: oc@gminaolesnica.pl.

4. Miejsce złożenia opinii

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica lub na adres poczty elektronicznej: oc@gminaolesnica.pl.