Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4850

Wykaz

Podtytuł: nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Oleśnica, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Oleśnica, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleśnica przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 695 o powierzchni 1,23 ha, obręb 0010 Strzelce, stanowiąca własność Gminy Oleśnica, KW nr KI1B/00039101/7.

 

  1. Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Strzelce, obręb 0010. Nieruchomość niezabudowana, do wykorzystania na cele rolnicze, wolna od obciążeń
    i zobowiązań.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 1,23 ha, zgodnie z zapisem w rejestrze gruntów działka stanowi: PsIV- 0,40 ha, RIVb- 0,45 ha, RV- 0,04 ha, RVI- 0,33 ha, W- 0,01 ha.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 695 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr 128/XVI/2001 w 28.12.2001 r. zmianą do studium Nr 1 i 2 zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr 137/XXII/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. i zmianą Nr 3 zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr 235/XXXIV/13 z dnia 30 września 2013 r. i zmianą nr 4 zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr 283/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018 r. i zmianą nr 5 zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr XXXVIII/202/21 z dnia 24 września 2021 r. przedmiotowa działka stanowi gleby IV klasy bonitacyjnej, zabudowę zagrodową, mieszkaniowo-usługową i nieuciążliwą aktywność gospodarczą.
  4. Przeznaczenie: na cele rolnicze.
  5. Wysokość wywoławczego czynszu dzierżawnego: 369,00 zł, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica Nr 17/2024 z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Oleśnica.
  6. Termin wnoszenia opłat: raz do roku w terminie do 30 września.
  7. Okres wydzierżawienia: 3 lata.
  8. Zastrzega się prawo do aktualizacji opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, licząc od dnia 22.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, w miejscowości Strzelce gm. Oleśnica, oraz na stronach internetowych Urzędu: www.gminaolesnica.pl, www.bip.gminaolesnica.pl.

Ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej – Echo Dnia.    

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pok. nr 5 lub pod numerem telefonu (41) 3774036 w godzinach prac Urzędu.  

 

                           Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                             /-/ Leszek Juda