Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4933

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Oleśnica, dnia 05.06.2024 r.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 28 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr ewid. 695 pow. 1,23 ha, położonej w  miejscowości Strzelce gm. Oleśnica, KW KI1B/00039101/7.

Czynsz dzierżawny wywoławczy został ustalony w wysokości 369,00 zł.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1 osoba.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – brak.

Roczny czynsz uzyskany w licytacji wynosić będzie 400,00 zł.

W wyniku licytacji jako dzierżawca przedmiotowej nieruchomości wyłoniony został Pan Mikołaj Mazur.

Niniejszą informację wywiesza się w dniu 05.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica na okres 7 dni oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                                                /-/ Piotr Strzelecki