BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 22 listopada 2019 r.

imieniny: Cecylia, Jonatan

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

wojt gminy Olesnica

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenia/Informacje/Zawiadomienia » wojt gminy Olesnica

wielkość tekstu:A | A | A

 

INOFORMACJA

WÓJTA GMINY OLEŚNICA

Wójt Gminy Oleśnica w związku ze zbliżającymi się wyborami ławników sądowych uprzejmie prosi o zgłaszanie kandydatów na ławników .

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach na kadencję 2012-2015 .

Rada Gminy w Oleśnicy powinna wybrać 2 ławników w tym ;

 1. Do Sadu Rejonowego w Sandomierzu - ogółem 1 ławnik

  - w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1,

 2. Do Sądu Rejonowego w Staszowie ogółem 1 ławnik .


Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2011 roku .


Ławnikiem może być wybrany ten,kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i Obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony,prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia , do pełnienia obowiązków ławnika

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być :

 • osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturz,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sadowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa .


Kandydatów na ławników radom gmin mogą zgłaszać :

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia wraz z załącznikami dostępnymi :

 • w biurze Rady Gminy w Oleśnicy /pokój Nr 9/

 • lub można wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w części – Formularze www.ms.gov.pl/.

Wymagane dokumenty :

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty :

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika ,

 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia .

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia .

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Koszty opłaty za wymagane dokumenty :

 • koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie .

Informacje dodatkowe :

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez rozpatrzenia. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały .

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można :

 • przesłać pocztą na adres : Rada Gminy w Oleśnicy, ul.Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

 • lub

 • złożyć w Biurze Rady Gminy w Oleśnicy (pokój Nr 9) .
Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia/Informacje/Zawiadomienia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: . Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Joanna Skórska. Data wprowadzenia: 2011-06-20 11:46:37.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Skórska. Data publikacji: 2011-06-20 11:46:37.
czytano: 1353 razy, id: 1154
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019