BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 22 września 2019 r.

imieniny: Milana, Tomasz

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 268 od km 0+000 do km 0+671 i nr ew. 205 w miejscowości Pieczonogi od km 0+000 do km 0+307 - etap II.

Strona główna » Archiwum przetargów » Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 268 od km 0+000 do km 0+671 i nr ew. 205 w miejscowości Pieczonogi od km 0+000 do km 0+307 - etap II.

wielkość tekstu:A | A | A

Zamawiający: Gmina Oleśnica

Adres: ul. Nadstawie 1
28-220
Oleśnica

Kontakt: tel. 041 377 40 36,, fax. 041 377 40 36
e-mail: ug@olesnica.realnet.pl
WWW: www.olesnica.swietokrzyskie.info

Numer ID: 96

Treść przetargu:  Oleśnica: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 268 od km 0+000 do km 0+671 i nr ew. 205 w miejscowości Pieczonogi od km 0+000 do km 0+307 - etap II
Numer ogłoszenia: 96363 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 268 od km 0+000 do km 0+671 i nr ew. 205 w miejscowości Pieczonogi od km 0+000 do km 0+307 - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej o nr ew. 268 od km 0+500 do km 0+671 i nr ew. 205 w miejscowości Pieczonogi od km 0+000 do km 0+307 będąca drugim etapem zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 268 od km 0+000 do km 0+671 i nr ew. 205 w miejscowości Pieczonogi od km 0+000 do km 0+307. Przebudowa obejmuje drogę o dł. 478 mb i szerokości jezdni 3 m, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, profilowania i zagęszczenia podłoża, odwodnienia (przepusty rurowe pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi, przepusty rurowe pod drogą), podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, poboczy z materiału kamiennego i renowacji rowu oraz innych prac gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga: wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego co najmniej 1 zamówienia o wartości min. 100 000,00 zł, obejmującego budowę, odbudowę lub przebudowę drogi z nawierzchnią bitumiczną. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym jako kalkulacja własna na podstawie danych z analizy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz wniosków wynikających z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie (kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia określoną w ofercie). Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, wskazane w pkt.III.4) i pkt III.5) niniejszego ogłoszenia i w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia jeżeli: a) Wykonanie robót dodatkowych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpiły okoliczności nieprzewidywalne i niezależne od stron umowy, c) wystąpiły błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót, d) warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną, przy czym wstrzymanie robót z tego powodu musi być poprzedzone sprawdzeniem, że wystąpiły warunki pogodowe nie porównywalne z latami poprzednimi, e) wstrzymano roboty przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., f) wystąpiły zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego, g) nastąpiły zmiany przepisów prawa. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, przy czym nowa osoba wskazana przez Wykonawcę nie może mieć kwalifikacji gorszych od osoby pierwotnie pełniącej daną funkcję. Dopuszcza się zmiany w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego przy czym proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi być równorzędne lub lepsze od tego, jakie przewiduje projekt, b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w przypadku, gdy określone w ppkt. b) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszcza się inne zmiany: a) ustawowa zmiana podatku od towarów i usług - VAT, b) zmiana nazwy zadania, c) zmiana nazwy Wykonawcy, d) zmiana rachunku Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminy.com.pl/olesnica
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sekretariat - pokój 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Oleśnica

/-/ mgr Leszek Juda
WYNIKI

Opublikowano: 2012-05-23 11:29:09
 

                                                                                              Oleśnica, 23.05.2012r.

BKŚ.I.271.4.2012

 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica


 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 268 od km 0+000
  do km 0+671 i nr ew. 205 w miejscowości Pieczonogi od km 0+000 do km 0+307 – etap II.


 1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

82,47

82,47

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie

ul. Ćmielowska 4

27-500 Opatów

92,30

92,30

3

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny

26-020 Chmielnik

84,28

84,28

4

Marian Wojtas

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROKAM-PIASECZNO”

Piaseczno 84/21-26

27-670 Łoniów

97,62

97,62

5

Firma Transportowo-Budowlano- Drogowa DYLMEX

Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

95,69

95,69

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

100,00

100,00

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

78,04

78,04


 1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów


Cena najkorzystniejszej oferty: 117 897,17 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem 17/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wójt Gminy Oleśnica

/-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy w Oleśnicy. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2012-04-27 12:24:50.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2012-04-27 12:51:26.
czytano: 1157 razy, id: 989
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019