Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/1365

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica

 

Oleśnica, 04.09.2013r.

BKŚ.I.271.8.2013

                                                                      WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

ASTALBET INŻYNIERIA

Spółka z o.o.

Mikułowice 119
28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40
28-200 Staszów

72,84

72,84

3

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

73,78

73,78

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

ASTALBET INŻYNIERIA Spółka z o.o.

Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 41 464,53 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 53/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                   /-/ mgr Leszek Juda